Aktuálne informácie pre občanov

 

Ako stavať

Poznáme dva druhy stavieb :

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

(Zdroj: portal.gov.sk)

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade.

Prílohy k ohláseniu:

 1. list vlastníctva
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. jednoduchý technický opis
 4. jednoduchý situačný výkres
 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou

Vybavenie stavebného povolenia

Môžeme si ho vybaviť vo vlastnej réžii. Treba však vedieť, ako ho správne vyplniť, aby sme zbytočne nepredlžovali stavebné konanie.

 

Kde sa vybavuje

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby. 

Čo ako kedy
Na každom stavebnom úrade nám poskytnú podrobné informácie o tom, čo od nás budú požadovať.
Obsah žiadosti
• Meno, priezvisko a adresa stavebníka
 V prípade manželov treba napísať mená oboch, keďže ich majetok je v bezpodielovom spoluvlastníctve.
• Druh, účel a miesto stavby
 Novostavba, rodinný dom, počet nadzemných podlaží, v ktorom katastrálnom území sa stavba realizuje.
• Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
• Parcelné čísla a spôsob doterajšieho využitia pozemku určeného na stavbu
Uvedieme vlastnícke alebo iné práva podľa katastra nehnuteľností, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, ak je to nevyhnutné.
 Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
• Spôsob uskutočňovania stavby
Uvedieme, či stavbu budeme realizovať svojpomocne, za pomoci stavebnej firmy, zhotovovateľa.
• Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení.
Novostavba rodinného domu, počet podlaží (aj obytné podkrovie), aké je situovanie okien z obytných miestností vzhľadom na vedľajšie pozemky (vzhľadom na stenu susedného domu, v ktorej sú, resp. nie sú okná, do susedného dvora, na komunikáciu a pod.), počet obytných miestností, napojenie na inžinierske siete.
• Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.
Mená susedov sa dajú zistiť aj na webovej stránke katastra Slovenskej republiky podľa čísla parciel.
• Prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.


Prílohy k žiadosti

Vlastnícke práva

Treba predložiť doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva k pozemkom: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy s kolkami v hodnote 8 €. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony.

V prípade, že stavebný úrad zistí nevyrovnané majetkové pomery (napríklad v dedičskom alebo rozvodovom konaní), zastaví stavebné konanie a vznikajú prieťahy.


Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, keď to povoľuje stavebný zákon, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Projekt musí obsahom a úrovňou zodpovedať požiadavkám stavebného úradu.
Projektovú dokumentáciu prikladáme k žiadosti v troch vyhotoveniach. Po vydaní stavebného povolenia jedno vyhotovenie ostáva na stavebnom úrade.

Nad rámec zákona
Niekedy vzniká problém, keď sa projektant snaží splniť všetky požiadavky stavebníka bez ohľadu na požiadavky zákona, jestvujúce stavby v danej lokalite, umiestnenie v ochrannom pásme a pod
.


Situovanie stavby
Koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby nemusí byť súčasťou projektu (napríklad typového). Vypracuje ju projektant, potrebuje vedieť, kde na pozemku sú umiestnené inžinierske siete. Musíme ju zaplatiť zvlášť. 

Spôsobilosť projektanta

Je potrebné priložiť certifikát o spôsobilosti projektanta – väčšinou stačí kópia a originál na nahliadnutie.

Územné rozhodnutie
Potvrdenie, že v danej lokalite je povolené stavať rodinný dom, poskytne obec.

Stavebný dozor
Treba uviesť meno a vyhlásenie stavebného dozoru o odbornom vedení stavby – pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby ihneď. Ak bude stavať zhotovovateľ alebo stavebná firma, môže sa meno doplniť až po vybratí stavebnej firmy.

Vyjadrenia inštitúcií
Menia sa podľa konkrétneho objektu a lokality. Ide o vyjadrenia inštitúcií, orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí k zámeru napojiť stavbu na ich prípojky. Môžu byť doplnené mapou sietí toho-ktorého správcu na stavebnom pozemku, vyjadrením, či nebudú prekážkou pri budovaní základov (ak sú prekážkou, treba požiadať o prekládku).

Súhlas
Vhodné je zabezpečiť si súhlasné vyjadrenia inštitúcií dostatočne dlho pred požiadaním o stavebné povolenie. Každá inštitúcia má lehotu 30 dní na vybavenie a je zbytočné predlžovať stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie. Problémom je aj osobná účasť ich pracovníkov na stavebnom konaní vzhľadom na ich vyťaženosť.


Kam po vyjadrenie
▶    Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR).
    K žiadosti o pripojenie domu treba priložiť list vlastníctva, schému vodoinštalácie v dome, situáciu napojenia domu na vodu.
▶    Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu.
    K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť sa prikladá list vlastníctva, schéma elektroinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
▶    Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom).
    K žiadosti o pripojenie domu sa prikladá list vlastníctva, nákres plynoinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
▶    Obec alebo mesto – súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – kotlom, ak je vykurovacím médiom plyn.
    Predkladá sa list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu.
▶    Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda.
    Predkladá sa list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, určenie bonity pôdy. Geometrický plán sa predkladá, ak sa má vyňať len časť pôdy.

Súhlas susedov
Potrebujeme ho, ak budeme stavať inak, než je to bežné vzhľadom na stavebný zákon – ak staviame na hranici pozemku alebo chceme mať okná bližšie ako 7 m od obytných miestností na susedovej stavbe, ak potrebujeme počas realizácie stavby prístup z jeho pozemku a podobne.

Dohody a kompromisy
So susedmi sa treba dohodnúť dopredu, včas nájsť kompromisy, lebo dodatočné riešenie pripomienok neskôr predlžuje stavebné konanie.


Vydanie stavebného povolenia

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku vo výške 33 € má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Platnosť stavebného povolenia
Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Nelegálna stavba
Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a okrem uloženia pokuty stavebný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.

 

Zriadenie studne

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo obec Stráňavy (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba).

Prvý krok - Hydrogeologický prieskum
podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Druhý krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.

podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:
= doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
= 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
= rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
= situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
= ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej
= osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
= doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
= doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni OcÚ

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Tretí krok – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy:
= fotokópia stavebného povolenia
= zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

 

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

 

KONTAKTY

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

 

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00   13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00        13:00 -17:00