Informácie v oblasti samosprávy

 

starosta resize

 

 

 

 

Ing. Papán Jozef - starosta obce

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou a) poslanca obecného zastupiteľstva, b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, d) predsedu samosprávneho kraja, e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, f) podľa osobitného zákona.10b)

(4) Starosta a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, b) vykonáva obecnú správu, c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(8) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 €, ak a) poruší nariadenie, b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest, c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(9) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.

(10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

Mandát starostu zaniká a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, b) uplynutím funkčného obdobia, c) vzdaním sa mandátu, d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, i) smrťou, j) zrušením obce.

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Obecné zastupiteľstvo a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

(4) O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

kontakt: tf. č. 041 500 56 75
mail: starosta@stranavy.sk

Miestne poplatky

 

VYBRANÉ POPLATKY Z VZN Č. 2/2013
NÁZOV POPLATKU: VÝŠKA POPLATKU v € :
KANALIZAČNÝ POPLATOK (splašková kanalizácia) /platba na rok/ 18,- € / osoba
• pohostinstvá a reštauračné zariadenia - jeden pisoár alebo WC      50,- € / ročne
(min. však 2 ks WC - ženský a mužský - 100 €)  
• Iné poskytované služby v samostaných prevádzkah - jeden pisoár alebo WC      50,- € / ročne
KANALIZAČNÝ POPLATOK (dažďová kanalizácia) /platba na rok/ 2,- € / m2 zastavanej plochy
(platí v prípade ak je dažďová kanalizácia napojená na splaškovú kanalizáciu)         domu
   
POPLATOK ZA ROZKOPANIE CESTY pri stavebných prácach (inžinierske siete) 25,- € / m
(Platí do širky výkopu maximálne 0,5 m, ďalej sa počítajú násobky šírky výkopu)  
Iné poskytované služby
PREDAJ SMETNYCH NÁDOB 25,- € / kus
VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE 2,- €
ODVYSIELANIE OZNAMU V KT 2,- €
OVEROVANIE PODPISOV 1,50 € / podpis
OVEROVANIE LISTÍN 1,50 € / strana 
ZA POŽIČIAVANIE OBRUSOV 1,- € / kus
KOPÍROVANIE, ROZMNOŽOVANIE 0,10 € / 1 str.A4
FAXOVANIE 0,10 € / 1 str.A4
Vestibul KD na predaj 20,- € / deň
Zasadačka KD /rôzne prezentácie/ 15,- € / do 3 hod.
  20,- € / viac ako 3 hod.
Tanečná sála  
- cudzí - nie naši občania/ 65,- €
spoločenské organizácie v obci 40,- €
svadba - občania obce 25,- € / sobota,
  7,- € / každý ďalší deň
kar 10,- €
krstiny, jubileá (občania obce) 10,- €
Kuchyňa  
- občania obce 10,- € / akcia
cudzí občania 17,- € / akcia
- Pri použití kuchyne si nájomca hradí náklady na spotrebu vody a elektrickej energie.  
   
Klub dôchodcov 10,- €/ akcia
Múzeum malofatranskej operácie 10,- € / akcia
Multifunkčné ihrisko 10,- € / hodina
Poplatky za prepožičiavanie obecného náradia  
Dvoj kolesový rebrík 2,- € / deň
Miešačka 3,- € / deň
Hliníkový rebrík 1,- € / deň
Elektrocentrála 5,- € / deň
Ostatné elektro-náradie 2,- € / deň
Ostatné náradie 1,- € / deň
   
Poplatky za MŠ a ŠKD   
10,50 € / mesiac a dieťa
ŠKD   5,00 € / mesiac a dieťa
Administratívny poplatok  
Za podanie podnetu na komisiu ochrany verejného poriadku 5,- € / podnet
Za podanie podnetu na stavebnú komisiu 5,- € / podnet